DOŁĄCZ DO BARWNEGO KLUBU I KORZYSTAJ Z RABATÓW

POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

I. Wprowadzenie

 1. Celem niniejszej Polityki jest określenie zasad, sposobu przetwarzania oraz wykorzystywania Danych osobowych Użytkowników, które są gromadzone bezpośrednio od nich lub za pośrednictwem Plików cookies oraz podobnych technologii. Polityka zawiera również informacje dotyczące uprawnień osób fizycznych w odniesieniu do udostępnionych przez nie Danych osobowych.
 2. Podstawę prawną Polityki stanowi Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Niniejsza Polityka stanowi realizację przez Administratora obowiązków wynikających z art. 12 i 13 RODO.
 3. Polityka ma zastosowanie do Serwisu, prowadzonego przez Administratora, a także do Danych przekazywanych za pośrednictwem kanałów kontaktu, wskazanych za pośrednictwem Serwisu, w szczególności drogą telefoniczną, elektroniczną, pocztową bądź osobiście w siedzibie Administratora.
 4. Polityka określa zasady przetwarzania Danych osobowych przez Administratora. Opuszczając strony Serwisu Użytkownik przechodzi do obszaru, w którym nie obowiązuje Polityka, a Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady polityki prywatności obowiązujące na stronach obsługiwanych przez inne podmioty.
 5. Podczas korzystania przez Użytkownika z Serwisu, związanego z prowadzoną przez Administratora działalnością gospodarczą, Administrator zbiera Dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych w Serwisie usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie. Szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania Danych osobowych zostały omówione poniżej.

II. Definicje

Używane w niniejszej Polityce pojęcia, pisane wielką literą, rozumiane są zgodnie z poniższymi definicjami:
1) Administrator - BARWA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. T. Szafrana 11, 30-363 Kraków, KRS 000064185, NIP 677 21 52 003, REGON 357118127,
2) Dane osobowe lub Dane - informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem Plików cookies oraz innej podobnej technologii,
3) RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L.z 2016r. Nr 119, str.1)
4) Polityka - niniejsza Polityka prywatności oraz Plików cookies,
5) Użytkownik - każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce a także osoba fizyczna, której dotyczą Dane osobowe przetwarzane przez Administratora, np. kierująca do Administratora zapytanie w formie wiadomości e – mail,
6) Podmiot danych – Użytkownik, którego dotyczą konkretne Dane osobowe,
7) Pliki cookies – niewielkie pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu Użytkownika podczas korzystania z Serwisu oraz wszelkie inne podobne technologie służące do zbierania informacji o aktywności Użytkownika w Serwisie, zazwyczaj zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies mogą pochodzić od Administratora lub od zaufanych partnerów Administratora,
8) Serwis - serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem http://www.sklep.barwa.com.pl/.

III. Kontakt z Administratorem

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem e - mail: biuro@barwa.com.pl lub pod adresem korespondencyjnym: spółka Barwa Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. T. Szafrana 11, 30-363 Kraków.

IV. Cele i podstawy prawne przetwarzania Danych osobowych

Gromadzone przez Administratora Dane osobowe mogą być przetwarzane w następującym celu:
1) w zakresie kontaktu drogą telefoniczną lub e – mail, jak również korespondencji tradycyjnej:
a) w celu komunikacji i rozwiązania sprawy, której dotyczy korespondencja, w szczególności w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytania i utrzymywania kontaktu z Użytkownikiem - podstawą prawną przetwarzania jest żądanie Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na możliwości utrzymania kontaktu z Użytkownikami w ramach prowadzonych kontaktów;
2) w zakresie korzystania z Serwisu:
a) w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
b) w celach technicznych, analitycznych i statystycznych - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług,
3) w zakresie zbierania Danych osobowych w ramach kontaktów biznesowych:
a) w celach związanych z inicjowaniem i utrzymywaniem kontaktów biznesowych - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na tworzeniu sieci kontaktów w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,
b) w związku z zawieraniem umów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (Dane osób zaangażowanych w zawarcie i realizację takich umów, np. Dane osób uprawnionych do kontaktu, wykonujących zlecenia itp.) - podstawą prawną przetwarzania jest żądanie Użytkownika lub niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na umożliwieniu prawidłowego i efektywnego zawarcia i wykonywania umowy;
4) w zakresie realizacji obowiązków prawnych nałożonych na Administratora:
a) w celu realizacji obowiązków prawnych nałożonych na Administratora, dotyczących m. in. prowadzenia rachunkowości i dokumentacji księgowej, a także realizacji praw osób, których Dane dotyczą - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
5) w zakresie ustalenia, dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami:
a) w celu ustalenia, dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami, w tym udokumentowanie zgłoszonych sprzeciwów wobec przetwarzania Danych osobowych - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na możliwości ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, kierowanymi wobec Administratora;
6) w zakresie prowadzenia marketingu własnych towarów lub usług:
a) w celu przesłania zamówionej informacji handlowej – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
b) w celach analitycznych i statystycznych, wspomagających prowadzenie kampanii marketingowych - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na umożliwieniu efektywnego prowadzenia marketingu własnych towarów lub usług.

V. Odbiorcy Danych osobowych

1. W związku z prowadzeniem działalności wymagającej przetwarzania Danych osobowych, Dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom i osobom innym, niż Administrator.
2. Odbiorcami Danych osobowych Użytkownika mogą być:
1) podmioty przetwarzające, będące podmiotami zewnętrznymi, udzielającymi wsparcia Administratorowi na zasadzie zleconych usług, z którymi zostały zawarte odpowiednie umowy powierzenia przetwarzania Danych, tj. dostawcy usług teleinformatycznych, marketingowych, pocztowych;
2) upoważnieni pracownicy oraz współpracownicy Administratora Danych osobowych.

VI. Pliki cookies

 1. W działaniu Serwisu wykorzystywane są Pliki cookies i inne podobne technologie, o czym Użytkownik jest informowany przy wejściu do Serwisu. Administrator wykorzystuje Pliki cookies w celu uzyskania prawidłowego działania Serwisu, personalizacji treści i wyświetlanych reklam oraz w celu prowadzenia i analizy statystyki odwiedzin.
 2. Użytkownik może zadecydować o zakresie, w jakim będą wykorzystywane w odniesieniu do niego Pliki cookies: wyrazić zgodę na korzystanie ze wszystkich Plików cookies albo dostosować ustawienia Plików cookies do własnych preferencji, klikając na banerze, wyświetlanym przy pierwszej wizycie w Serwisie, przycisk „Ustawienia plików cookies", przy czym część Plików cookies (pliki niezbędne dla prawidłowego wyświetlania Serwisu) są zawsze aktywne.
 3. W zakresie, w jakim przetwarzanie Danych osobowych przy wykorzystaniu Plików cookies odbywa się na podstawie zgody udzielonej przez Użykownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), Użytkownik może w każdym momencie cofnąć udzielone zgody, wywołując ponownie baner do zarządzania Plików cookies poprzez kliknięcie przycisku „Ustawienia plików cookies", znajdującego się w stopce Serwisu.
 4. W zakresie, w jakim przetwarzanie Danych osobowych przy wykorzystaniu Plików cookies odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), Użytkownik może w każdym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania w tym zakresie, wywołując ponownie baner do zarządzania Plików cookies poprzez kliknięcie przycisku „Ustawienia plików cookies", znajdującego się w stopce Serwisu.
 5. Pliki cookies stosowane w Serwisie dzielą się na następujące kategorie:

1) niezbędne do świadczenia usług (np. utrzymywanie sesji);
2) Pliki cookies opcjonalne, których działanie może być wyłączone przez Użytkownika, które jednak są przydatne do pełnego wykorzystania funkcjonalności Serwisu przez Użytkownika lub ze względu na realizację interesu Administratora. Są to Pliki cookies:
a) funkcjonalne - pozwalające na zapamiętanie preferencji lub wyborów Użytkownika (takich jak nazwa Użytkownika, język, rozmiar tekstu lub inne elementy, które można dostosować) i dostarczanie Użytkownikowi spersonalizowanych treści w ramach Serwisu,
b) analityczne - umożliwiające sprawdzenie liczby wizyt i źródeł ruchu w Serwisie, pomagające rozpoznać, które strony są mniej lub bardziej popularne i zrozumieć, jak Użytkownicy poruszają się po Serwisie, dzięki czemu Administrator może poprawiać wydajność Serwisu,
c) marketingowe - wykorzystywane są w celu dostarczenia reklam zgodnych z zainteresowaniami i preferencjami Użytkownika. Na podstawie informacji z tych plików i aktywności w innych serwisach jest budowany profil zainteresowań Użytkownika.

      6. Dane gromadzone za pośrednictwem Plików cookies oraz podobnych technologii mogą być przechowywane do momentu wygaśnięcia Pliku cookie. Pliki cookies:
1) są przechowywane do czasu wylogowania, opuszczenia strony lub wyłączenia przeglądarki internetowej (sesyjne Pliki cookies) lub
2) nie wygasają w momencie zamknięcia sesji, w związku z tym są przechowywane przez czas określony w ich parametrach lub do czasu usunięcia ich przez Użytkownika (stałe Pliki cookies).
      7. Korzystając z Serwisu, Użytkownik może otrzymać Pliki cookies pochodzące od współpracujących z Administratorem podmiotów trzecich. W Serwisie wykorzystywane są Pliki cookies:
1) pochodzące od dostawcy usług analitycznych – służące do tworzenia zewnętrznych statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu (Pliki cookies Google Analytics). Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania Danych w związku z tą usługą można znaleźć pod adresem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners,
2) pochodzące od partnera reklamowego Administratora - EDRONE Sp. z o.o., ul. Lekarska 1, 31-203 Kraków, NIP: 676-248-20-64, KRS: 0000537197, stosującego kody śledzenia edrone, używane w celu analizy statystyk Serwisu, a także w celach marketingowych tylko i wyłącznie na potrzeby kampanii e-mail, sms, social media uruchomionej lub wskazanej przez Administratora za pomocą systemu edrone.

VII. Przekazywanie Danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

Przetwarzane przez Administratora Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

VIII. Okres przetwarzania Danych osobowych

 1. Administrator przetwarza pozyskane Dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celu/celów, dla jakich zostały przekazane. Okres przetwarzania Danych jest związany z celami i podstawami ich przetwarzania, w związku z czym:
  1) Dane osobowe przetwarzane na podstawie wymogów prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie Danych;
  2) gdy podstawą przetwarzania jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wówczas Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy;
  3) Dane osobowe, przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu przez osobę, której Dane dotyczą lub ustania tego interesu. Dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń;
  4) Dane osobowe, przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), będą przetwarzane do czasu wycofania zgody wyrażonej przez osobę, której Dane dotyczą.
 2. Okres przetwarzania Danych osobowych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym okresie - jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania Dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

IX. Prawa Podmiotów danych

 1. Administrator realizuje uprawnienia przysługujące osobom, których Dane dotyczą, związane z przetwarzaniem ich Danych osobowych. W szczególności każdemu Podmiotowi danych przysługuje prawo do:
  1) dostępu do swoich Danych osobowych,
  2) sprostowania Danych osobowych,
  3) usunięcia Danych („prawo do bycia zapomnianym"),
  4) ograniczenia przetwarzania Danych osobowych,
  5) sprzeciwu wobec przetwarzania Danych osobowych.
 1. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania Danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, Podmiotowi danych przysługuje prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Danych osobowych, bez konieczności uzasadniania swojej decyzji, szczególnie w przypadku, gdy prawnie uzasadniony interes polega na prowadzeniu działań związanych z marketingiem bezpośrednim.
 2. Zgoda wyrażona przez Podmiot danych za pośrednictwem Serwisu może zostać w dowolnym momencie wycofana, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania Danych, którego dokonano przed jej wycofaniem.
 3. Powyższe uprawnienia, a także zamiar wycofania zgody mogą zostać zrealizowane poprzez przesłanie stosownego żądania w sposób określony w pkt. III Polityki.
 4. W każdym przypadku uznania, że prawa osoby fizycznej wynikające z przepisów prawa i Polityki są naruszane, Podmiotowi danych przysługuje prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2. 

X. Bezpieczeństwo Danych osobowych

 1. Administrator zapewnia bezpieczeństwo Danych osobowych przed bezprawnym ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem Danych przez osoby nieupoważnione, zniszczeniem, utratą, uszkodzeniem lub zmianą oraz przetwarzaniem Danych osobowych w sposób niezgodny z przepisami RODO.
 2. Administrator podejmuje w celu zabezpieczenia powierzonych Danych osobowych środki techniczne i organizacyjne spełniające wymogi RODO, w szczególności środki wymienione w art. 24 oraz art. 32 RODO, zapewniające poufność, integralność i dostępność usług przetwarzania przekazanych Danych osobowych.

XI. Postanowienia końcowe

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką obowiązują przepisy regulujące ochronę Danych osobowych, ustanowione w prawie polskim oraz w prawie Unii Europejskiej.

Data ostatniej aktualizacji Polityki: 20.01.2023r.

Boxed:

Sticky Add To Cart

Font: