Zwroty i reklamacje

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KLIENTA BĘDĄCEGO KONSUMENTEM

1. Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie zakupionego Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie zakupionego Towaru.


2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę, tj. Spółkę BARWA Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie o swojej decyzji o odstąpieniu od zawartej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną) – dane teleadresowe, na które Konsument może skierować oświadczenie o odstąpieniu od umowy, znajdują się w pkt I.4 Regulaminu. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.


3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


4. Odstąpienie przez Konsumenta od umowy zgodnie z postanowieniem jak w pkt. VI.2 niniejszego Regulaminu powoduje, że umowę uważa się za niezawartą.


5. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od zawartej umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, zgodnie z pkt V.6 Regulaminu, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.


6. Sprzedawca wstrzyma się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwrotu zakupionych Towarów lub do czasu dostarczenia przez Konsumenta dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.


7. Konsument zobowiązany jest odesłać lub przekazać zakupione Towary na adres Sprzedawcy, tj.: Barwa Sp. z o.o., ul. T. Szafrana 11, 30 – 363 Kraków, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od zawartej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle zakupione Towary przed upływem terminu 14 dni. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu zakupionych Towarów.


8. Zwrotu Towaru należy w miarę możliwości dokonać wraz ze wszystkimi dokumentami dołączonymi do Towaru, w tym fakturą VAT, jeżeli została ona wystawiona na rzecz Konsumenta, a także – o ile to możliwe – w oryginalnym opakowaniu.


9. Ze względu na charakter zakupionych Towarów prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt VI Regulaminu nie przysługuje Konsumentowi w przypadku:
- jeżeli opakowanie Towaru zostało otwarte po dostarczeniu a otwarcie opakowania powoduje, że nie można zwrócić Towaru ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych;
- jeśli zakupiony Towar został wytworzony na indywidualne zamówienie Konsumenta zgodnie z jego wymaganiami.


10. Prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt VI Regulaminu nie przysługuje Klientowi niebędącemu Konsumentem.

REKLAMACJE

1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego Towaru z umową. Poczynając od dnia 25 grudnia 2014 roku Klient uprawniony będzie do złożenia reklamacji w przypadku stwierdzenia wady fizycznej lub prawnej dostarczonego Towaru. Klientowi przysługuje również prawo do złożenia reklamacji w przypadku zaistnienia problemów wywołanych niewłaściwym działaniem oprogramowania Sklepu.


2. Klienci powinni kierować ewentualne reklamacje za pośrednictwem poczty na adres: Barwa  Sp.  z  o. o., ul. T. Szafrana 11,  30 – 363 Kraków z dopiskiem „Sklep internetowy – reklamacje” lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: sklep@barwa.com.pl

3. Reklamacja winna zawierać co najmniej: dane osobowe Klienta, dane kontaktowe, opis stwierdzonej wady Towaru lub nieprawidłowości w działaniu oprogramowania Sklepu, treść żądań reklamującego. Jeśli reklamacja dotyczy zakupionych w Sklepie Towarów – Klient winien przesłać na koszt Sprzedawcy reklamowany Towar na adres Sprzedawcy, wskazany powyżej w pkt VII.2 Regulaminu.


4. Reklamacje rozpatrywane będą najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania przez Sprzedawcę reklamacji. Jeśli reklamowany Towar zostanie przesłany do Sprzedawcy w terminie późniejszym, termin do rozpatrzenia reklamacji biegnie od daty nadesłania reklamowanego Towaru.


5. W przypadku uwzględnienia reklamacji, reklamowany Towar zostanie stosownie do dyspozycji Klienta wymieniony na wolny od wad, nastąpi obniżenie jego ceny lub zwrot ceny kupna (odstąpienie od umowy przez Klienta). Z powodu charakteru sprzedawanych Towarów niemożliwe jest dokonanie w reklamowanych Towarach usunięcia ewentualnej wady Towaru (naprawa Towaru) i tej treści żądanie reklamacyjne Klienta nie będzie mogło być uwzględnione.


6. Klientowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji w przypadku wykrycia wady nabytego Towaru przed upływem 2 lat od dnia wydania tego Towaru Klientowi. Roszczenie Klienta o wymianę nabytego Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, nie wcześniej jednak niż przed upływem 2 lat od dnia wydania Towaru Klientowi. W tym samym terminie Klient może również złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady zakupionego Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru.


7. W przypadku Klienta będącego przedsiębiorcą Klient traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał Towaru w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie Towaru, a w przypadku, gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy o wadzie Towaru niezwłocznie po jej stwierdzeniu.